Úradné preklady

Ponúkam vám preklady listín z alebo do nemeckého jazyka pre štátne a samosprávne orgány v SR a v zahraničí.

Úradný preklad na Slovensku potrebuje súkromná osoba pri týchto dokladoch:

  • napr. rodné listy z nemecky hovoriacich krajín, sobášne listy, vodičské preukazy, potvrdenia o poberaní prídavkov na deti a pod.

Pri zamestnaní alebo vykonávaní živnostenskej činnosti v zahraničí:

  • sú potrebné dokumenty ako výpis z registra trestov, rodné listy, sobášne listy, vysvedčenia, živnostenské osvedčenia, potvrdenie o pobyte.

Orientačná cena úradných prekladov:

  • štandardizované dokumenty ako výpis z registra trestov, rodný list, sobášny list, vysvedčenie - od 25,- EUR za stranu (pričom strana je 1800 znakov aj s medzerami podľa nižšie uvedenej vyhlášky).

Dodacie termíny: pri štandardných dokumentoch a rozsahu do 6 strán: štandardne 5 pracovných dní, expresné a rozsiahlejšie preklady podľa dohody.

Činnosť je vykonávaná v súlade s predpismi: zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, vyhláška č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov a  vyhláška  č. 491/2004 Z. z.  o odmenách,  náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.